Sony ISF-C115 User's Manual | Page 2

Sony Clock Radio User's Manual - ISF-C115.
Download
Page  of 2
4.6, 1222 votes
background image

7 :15 , 5 :10

7 :15 , 5 :10

WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen noch
vocht om brand of elektrocutie te voorkomen.

Open de behuizing niet om elektrocutie te voorkomen.
Laat het toestel alleen nakijken door bevoegd
vakpersoneel.

Installeer de apparatuur niet in een beperkte ruimte
zoals een boekenrek of inbouwkast.

Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals
een vaas op het toestel om elektrocutie of brand te
voorkomen.

Alvorens u het
apparaat in gebruik
neemt
Hartelijk dank voor uw aankoop van deze Sony
Dream Machine radiowekker! Deze Dream Machine
is een uiterst betrouwbaar apparaat dat u vele uren
luisterplezier zal verschaffen.
Lees, alvorens de Dream Machine in gebruik te
nemen, de gebruiksaanwijzing aandachtig door en
bewaar deze voor eventuele naslag.

In deze gebruiksaanwijzing worden twee modellen
beschreven: de ICF-C115 en ICF-C115L.
De verschillen worden hieronder weergegeven.

Modelnummer

Afstemband

ICF-C115

FM/AM

ICF-C115L

FM/MW/LW

Kenmerken
• Zichtbare groene LED
• Dubbel alarm met een goed zichtbare alarmindicator
• Functie voor reservevoeding om de klok te laten

werken bij stroomuitval op een 6F22 batterij (niet
meegeleverd).

Plaatsen van de
batterij
Om te zorgen dat de klok gelijk blijft lopen, is voor de
werking van de Dream Machine naast lichtnet-
voeding één 6F22 batterij (niet bijgeleverd) nodig.
Deze batterij zorgt dat de klok blijft lopen in het geval
van een stroomonderbreking. Voordat u de klok van de
Dream Machine gaat instellen, opent u het deksel van
het batterijvak aan de onderkant van het apparaat,
plaatst u hierin de batterij met de juiste polariteit van
+ en – en sluit u het deksel weer.

• Het kan gebeuren dat de klok na een

stroomonderbreking niet precies de juiste tijd
aangeeft. (Er kan een afwijking van circa 10
minuten per uur optreden).

Wanneer de batterij te
vervangen
Om de toestand van de batterij te controleren, trekt u
de stekker van het netsnoer uit het stopcontact, om na
enkele minuten de stekker weer aan te sluiten. Als de
aangegeven tijd nu afwijkt van de juiste tijd, dient u
de batterij door een nieuwe te vervangen.

Waarschuwing betreffende de batterij
Als u de stekker uit het stopcontact trekt omdat u van
plan bent het apparaat geruime tijd niet te gebruiken,
verwijder dan ook de batterij uit het apparaat, zodat
deze niet onnodig leegraakt en zodat er geen schade
kan ontstaan door eventuele batterijlekkage.

De klok instellen
Sluit het apparaat aan.

In het uitleesvenster knippert de tijdsaanduiding
“AM 12:00” of “0:00”.

Als u de tijd wilt instellen terwijl u de

CLOCK toets ingedrukt houdt, drukt u op
FAST+FAST– of +.
Bij indrukken van de FAST+ toets loopt de tijd
snel vooruit.
Bij indrukken van de FAST– toets loopt de tijd
snel terug.
Bij indrukken van de + toets gaat de tijd vooruit in
stapjes van één minuut.

• Het verloop van de tijdsaanduiding verschilt

afhankelijk van uw uitvoering van dit apparaat.

12-uurs cyclus: “AM 12:00”= middernacht
24-uurs cyclus: “0:00”= middernacht

• Om precies de minuten en seconden te zien, drukt u

op de SNOOZE balk.
Bijvoorbeeld: Als de juiste tijd precies 7:15:10 is,

wordt er nu dit aangegeven:

Zodra u de SNOOZE balk loslaat, verschijnt in het
uitleesvenster weer de normale tijdsaanduiding.

• Om de klok precies op de seconde gelijk te zetten,

drukt u de + toets even kort in op het moment dat
het tijdsignaal van de radio, tv of telefoon klinkt.

Bediening van de
radio
Druk op RADIO ON om de radio in te

schakelen en regel VOLUME.

Kies de FMAM (MW) of LW en stem af

op de gewenste radiozender met de
TUNING afstemknop.
FM/AM: Voor de ICF-C115
FM/MW/LW: Voor de ICF-C115L

De radio uitzetten
Druk op ALARM RESETOFF.

Ontvangst verbeteren
FM
: Strek de FM draadantenne zo ver mogelijk uit

om de FM-gevoeligheid te vergroten.

AM (MW)/LW: De kwaliteit van de ontvangst wordt

bepaald door de richting van de vast ingebouwde
ferrietstaaf-antenne. Draai het gehele apparaat in
een horizontaal vlak om de beste stand te vinden.

Bedien het apparaat niet op een stalen of metalen
oppervlak omdat dit storing kan veroorzaken in de
ontvangst.

De wekker zetten
Bij deze radio kunt u kiezen uit drie mogelijkheden
voor het wekgeluid – RADIOBUZZER voor de
zoemer, of RADIO+BUZZER voor de radio en de
zoemer tegelijk. Controleer voor u de wekker zet eerst
even of de klok op de juiste tijd staat ingesteld (zie
“De klok instellen”).

Als u door de radio gewekt wilt worden, stemt u eerst
af op een radiozender en stelt u de geluidssterkte naar
wens in.

Als u de gewenste tijd wilt instellen terwijl

ALARM TIMERADIO of ALARM
TIME
BUZZER ingedrukt houdt, drukt u
op FAST+FAST– of +.
Bij indrukken van de FAST+ toets loopt de tijd
snel vooruit.
Bij indrukken van de FAST– toets loopt de tijd
snel terug.
Bij indrukken van de + toets gaat de tijd vooruit in
stapjes van één minuut.

Als de gewenste tijd op het uitleesvenster

verschijnt, laat u
ALARM TIMERADIO of  ALARM
TIME
BUZZER los.

Nederlands

Eenheden van de

minuten

Seconden

Italiano

Si diechiara che l’apparecchio è stato fabbricato in
conformità all’art. 2 Comma 1 del D.M. 28.08. 1995
n. 548.

AVVERTIMENTO
Per evitare rischi di incendi o scosse
elettriche, non esporre l’apparecchio a
pioggia o umidità.

Per evitare scosse elettriche, non aprire il rivestimento
esterno. Per eventuali riparazioni rivolgersi solo a
personale qualificato.

Non installare l’apparecchio in spazi ristretti quali
librerie o simili.

Per evitare il rischio di incendi o scosse elettriche, non
posizionare sull’apparecchio oggetti contenenti
liquidi, ad esempio vasi.

Prima di cominciare
Grazie per aver scelto la Dream Machine Sony! La
Dream Machine vi darà molte ore di funzionamento
affidabile e piacere di ascolto.
Prima di usare la Dream Machine, leggere
attentamente queste istruzioni e conservarle per
riferimenti futuri.

Queste istruzioni riguardano due modelli:
ICF-C115 e ICF-C115L.
Le differenze tra i due modelli vengono indicate di
seguito.

Numero di modello

Banda

ICF-C115

FM/AM

ICF-C115L

FM/MW/LW

Caratteristiche
• LED verde visibile
• Due tipi di sveglia con relativo indicatore ben

visibile

• Funzione di riserva di alimentazione per assicurare

il funzionamento dell’orologio in caso di
interruzione dell’alimentazione, utilizzando una pila
6F22 (non in dotazione).

Inserimento della
pila
Per mantenere l’orario corretto, la Dream Machine
necessita di una pila 6F22 (non in dotazione) oltre che
della corrente domestica. La pila mantiene il
funzionamento dell’orologio in caso di interruzioni
della corrente. Prima di regolare l’orario sulla Dream
Machine, aprire il coperchio sul fondo
dell’apparecchio, inserire la pila con la corretta
polarità e richiudere il coperchio.

• Dopo un’interruzione di corrente l’orario

visualizzato può non essere sempre corretto (può
perdere o guadagnare circa 10 minuti per ora).

Quando sostituire la pila
Per controllare la carica della pila, scollegare il cavo
di alimentazione dalla presa di corrente e ricollegarlo
dopo qualche minuto. Se l’orario visualizzato non è
corretto, sostituire la pila con un’altra nuova.

Avvertenza sulla pila
Quando l’apparecchio rimane scollegato dalla presa di
corrente per lunghi periodi, estrarre la pila per evitare
uno scaricamento eccessivo e danni all’apparecchio
dovuti a perdite del fluido della pila.

Impostazione
dell’orologio
Collegare l’apparecchio alla presa di

corrente.
“AM 12:00” o “0:00” lampeggia sul display.

Per impostare l’ora, premere FAST+,

FAST– o + tenendo premuto il tasto
CLOCK.
Quando si preme FAST+, l’ora cambia
rapidamente in avanti.
Quando si preme FAST–, l’ora cambia
rapidamente all’indietro.
Quando si preme +, l’ora cambia in scatti di un
minuto.

• Il ciclo orario varia a seconda dei modelli.

Ciclo di 12 ore: “AM 12:00”=mezzanotte
Ciclo di 24 ore: “0:00”=mezzanotte

• Per visualizzare minuti e secondi, premere

SNOOZE.
Esempio: Quando l’ora attuale è 7:15:10, la

visualizzazione diventa:

La visualizzazione torna all’ora attuale quando si
rilascia SNOOZE.

• Per regolare l’ora al secondo, premere brevemente +

contemporaneamente ad un segnale orario.

Uso della radio
Premere RADIO ON per accendere la

radio e regolare il volume mediante
VOLUME.

Selezionare FMAM (MW) o LW e

sintonizzare una stazione usando
TUNING.
FM/AM: solo ICF-C115
FM/MW/LW: solo ICF-C115L

Per disattivare la radio
Premere ALARM RESETOFF.

Miglioramento della
ricezione
FM
: estendere completamente l’antenna a filo FM per

migliorare la ricezione FM.

AM (MW)/LW: ruotare l’apparecchio orizzontalmente

per una ricezione ottimale in quanto
l’apparecchio dispone di una barra in ferrite
incorporata.

Non utilizzare l’apparecchio su una scrivania in
acciaio o su una superficie metallica, onde evitare che
tali materiali possano interferire con la ricezione.

Impostazione della
sveglia
Questa radio è dotata di 3 modi di sveglia: RADIO,
BUZZER e RADIO+BUZZER. Prima di impostare
la sveglia, verificare di aver impostato l’orologio
(vedere “Impostazione dell’orologio”).

Per impostare la sveglia al suono della radio,
sintonizzare prima una stazione e regolare il volume.

Per impostare l’orario desiderato, premere

FAST+FAST– o + tenendo premuto
ALARM TIMERADIO o ALARM
TIME
BUZZER.
Quando si preme FAST+, l’ora cambia
rapidamente in avanti.
Quando si preme FAST–, l’ora cambia
rapidamente all’indietro.
Quando si preme +, l’ora cambia in scatti di un
minuto.

Rilasciare ALARM TIMERADIO o

ALARM TIMEBUZZER quando nel
display viene visualizzato l’orario
desiderato.

Cifra delle unità dei

minuti

Cifre dei

secondi

FM draadantenne
Antenna FM a filo
FM 

天线

Netsnoer
Cavo di alimentazione CA
交流电源线

Functiekeuzeschakelaar
Selettore di funzione
功能选择器

BUZZER ALARM
aanduiding
Indicatore
BUZZER ALARM
闹钟和蜂鸣器指示灯

ICF-C115

ICF-C115L

RADIO ALARM
aanduiding
Indicatore
RADIO ALARM
收音机

Naast de volumeregelaar bevindt zich een voelstip die de
richting aangeeft om het volume te verhogen.
Accanto al comando del volume è presente un punto
tattile che indica la direzione da seguire per aumentare il
livello del volume.
在音量拨盘的旁边有一个触觉点,表示音量的调高方向。

中文

警告
为防发生火灾或触电危险,请勿让本机淋雨或受
潮。

为了避免触电,请勿打开机壳。维修限找专业人员
为您服务。

请勿把本机安装在书橱或嵌入墙壁的机架等狭窄空
间内。

为防止发生火灾或触电危险,请勿在本机上放置花
瓶之类充满液体的物体。

开始使用之前
谢谢您选购 Sony Dream Machine!
Dream Machine 

将向您提供长久且可靠的服务并给

您带来收听的乐趣。
在使用 Dream Machine 之前,请详读本使用说明
书,并将其妥善保管以备将来参考之用。

本说明书中的说明包括两种机型:
即 ICF-C115 和 ICF-C115L。
以下说明两种型号的差异。

型号

波段

ICF-C115

FM/AM

ICF-C115L

FM/MW/LW

特点

显眼的绿色LED

带有显眼的双重闹钟指示灯的双重闹钟

使用 6F22 电池(非附带)作为后备电池,使时钟
在断电时能保持运行。

装入电池
为了保持正确的时间,除家用电源之外,Dream
Machine 

还需使用一节 6F22 型电池(未附带)。此

电池在电源中断时可保持时钟的正常工作。在设定
Dream Machine 

的时间之前,请打开本机底盖,以

正确的极性装入电池后关闭底盖。

电源中断后,所显示的时间可能不正确(每小时
可能会慢或快约 10 分钟)。

更换电池的时间
要确认电池的电力时,请从墙上电源插座拔下交流
电源线,数分钟后再将其重新插入。若显示的时间
不正确,则请换上新电池。

电池警告
当长时间不插接本机电源插头时,请取出电池,以
避免电池放电及因电池漏液而损坏本机。

设定时钟
插入本机的电源插头。

“AM 12:00”或“0:00”在显示器上闪
烁。

若要设定时间,则按住 CLOCK 键不放,

同时按 FAST+FAST- 或 + 键。
当按 FAST+ 键时,时间快速增加。
当按 FAST– 键时,时间快速减少。
当按 + 键时,时间以一分钟为单位增加。

时钟制式依您所拥有的机型而异。

12 

小时制:“AM 12:00”=午夜

24 

小时制:“0:00”=午夜

要显示分钟和秒钟时,请按 SNOOZE 键。
例如:当前时间为 7:15:10 时,显示即变为:

当松开 SNOOZE 键时,显示便恢复当前时间。

要将时间精确调整到秒钟时,请在听到报时的同
时按一下 + 键。

使用收音机
按 RADIO ON 键接通收音机的电源,

并调整 VOLUME(音量)旋钮。

选择 FMAM(MW)或 LW,并用

TUNING 

旋钮调入电台。

FM/AM

:只适用 ICF-C115

FM/MW/LW

:只适用 ICF-C115L

要关闭收音机时
请按 ALARM RESETOFF 键。

要改善接收状况时
FM

:完全拉出 FM 天线以改善 FM 的接收条件。

AM (MW)/LW

:水平转动本机以获得最佳的接收角

度。本机内置铁氧体磁棒天线。

切勿在铁制的桌子或金属表面上使用本收音机,否
则会导致接收干扰。

设定闹钟
本收音机有 3 种闹钟模式:RADIOBUZZER 和
RADIO+BUZZER

。在设定闹钟之前,务请先设定

时钟(参见“设定时钟”一节)。

要设定收音机闹钟时,请先调入电台并调节音量。

若要设定想要的时间,则按住 ALARM

TIMERADIO 

 ALARM TIMEBUZZER 

键不放,同

时按 FAST+FAST– 或 + 键。
当按 FAST+ 键时,时间快速增加。
当按 FAST– 键时,时间快速减少。
当按 + 键时,时间以一分钟为单位增加。

当显示屏上出现想要的时间时,松开

ALARM TIMERADIO 

或 ALARM

TIMEBUZZER 

键。

将 ALARM MODE 功能选择器设定于

RADIO

BUZZER 或

RADIO+BUZZER 

位置。

 RADIO ALARM 

BUZZER  ALARM 指示灯

点亮。当您设定两种闹钟时间时,RADIO
ALARM 
 

 BUZZER ALARM 指示灯点亮。

闹钟将在预设时间到来时鸣响,并在约 59 分钟后自
动停止鸣响。

 RADIO  BUZZER 被设为相同的闹钟时
间,则 RADIO 优先。

若要检查 RADIO 闹钟时间,则按 ALARM
TIME 
RADIO 

键。若要检查 BUZZER 闹钟时

间,则按 ALARM TIMEBUZZER 键。

若要小憩片刻,则按 SNOOZE 键。
收音机和蜂鸣器关闭,但在大约 6 分钟后将会重
新自动打开。您可以根据需要无限制重复此过
程。

若要停止闹钟鸣响,则按 ALARM RESETOFF
关闭闹钟。
闹钟会在次日相同时间再次鸣响。

若要取消闹钟,则将 ALARM MODE 功能选择
器至 OFF
RADIO

BUZZER 或两个指示灯一起关闭。


如果选择 R A D I O + B U Z Z E R 模式,则请将
BUZZER 

闹钟时间设定为早于 RADIO 闹钟时间,

然后用 SNOOZE 键关闭蜂鸣器。这样,在假寐期
间即使  RADIO  闹钟时间到来,收音机也不会鸣
响,而假寐期间结束后仅 B U Z Z E R 会鸣响。

设定睡眠定时器
您可以使用内置的睡眠定时器自动关闭收音机,在
广播声中安然入睡。

 SLEEP 键。
收音机打开。可以将睡眠定时器设定为最长达 59 分
钟。持续按压 SLEEP 键时,时间会以一分钟为单
位减少。

在按着 SLEEP 键的同时按 FAST+  FAST– 键,
时间快速改变。在按着 SLEEP 键的同时按 + 键,
时间以一分钟为单位增加。
收音机在所设定的时间内工作,然后关闭。

若要检查剩余睡眠时间
短暂地按 SLEEP 键。显示剩余睡眠时间。

要在预设时间之前关掉收音机时
请按 ALARM RESET•OFF 键。

使用前注意事项

请在“规格”中所指定的电源条件下使用本机。

标明工作电压等的铭牌位于本机背面。

要拔下电源插头时,请拿住插头拔下,请勿拉扯
电线。

即使本机本身已关闭电源,只要其电源插头仍插
在电源插座中,本机就未脱离电源。

请勿将本机存放在热源(如散热器、暖气管等)
附近或者存放在有直射阳光、多尘、有机械性振
动或撞击的场所。

提供适当的空气流通,以防止内部积热。切勿将
本机放在毛毯等表面或窗帘附近,这些都可能堵
塞通风孔。

若有任何异物或液体落入或流入机内,请立刻拔
下本机的电源插头,在请有资格的专业人员检查
之后方可继续使用。

要清洁机身时,请用蘸有少许中性清洁剂的软布
擦拭。

若有任何有关本机的疑问或问题,请与附近的
Sony 

经销店联系。

规格
时间显示

英国:12 小时制
其他国家:24 小时制

频率范围

扬声器

约 6.6 cm 直径, 8 

功率输出

120 mW

(在 10 % 谐波失真时)

电源

230 V 

交流电源,50 Hz

用于电源后备功能:9 V 直流电源,一节 6F22
型电池

电池使用寿命

使用 Sony 006P(6F22)电池(时约 28 小时)

尺寸

约 135 

× 100 × 130 mm(宽/高/深),不含凸

出部分和旋钮

重量

约 590 g,不含电池
英国机型:约 630 g,不含电池

设计及规格若有变更,恕不另行通知。

Stel de ALARM MODE

functiekeuzeschakelaar in op RADIO,
BUZZER of RADIO+BUZZER.
De RADIO ALARM aanduiding of de BUZZER
ALARM 
 zoemeraanduiding licht op. Als u beide
wekgeluiden of twee wektijden kiest, lichten
zowel de RADIO ALARM aanduiding als de
BUZZER ALARM aanduiding op.

Op de gekozen wektijd zal de wekker gaan, om
automatisch 59 minuten later vanzelf te stoppen.

• Als u dezelfde wektijd kiest voor een RADIO

wekker en een BUZZER wekker, dan krijgt de
RADIO voorrang.

• Als u de RADIO wektijd wilt controleren, drukt u

op ALARM TIMERADIO. Als u de BUZZER
wektijd wilt controleren, drukt u op ALARM
TIME
BUZZER.

• Als u nog enkele minuten wilt doezelen, drukt u op

SNOOZE.
De radio of zoemer wordt uitgeschakeld, maar
wordt automatisch ingeschakeld na ongeveer 6
minuten. U kunt deze handeling zo vaak herhalen
als u wilt.

• Als u het alarm wilt uitzetten, drukt u op ALARM

RESETOFF om het alarm uit te zetten.
Het alarm gaat de volgende dag opnieuw af op
dezelfde tijd.

• Als u het alarm wilt uitschakelen, zet u de ALARM

MODE functiekeuzeschakelaar op OFF.
RADIOBUZZER of beide indicatoren verdwijnen.

Opmerking
Als u de RADIO+BUZZER stand selecteert, de
BUZZER wektijd eerder instelt dan de RADIO
wektijd en vervolgens SNOOZE gebruikt om de
zoemer uit te schakelen, wordt de radio niet
ingeschakeld, zelfs niet als de RADIO wektijd wordt
bereikt tijdens de sluimertijd. Alleen de BUZZER
wordt weer ingeschakeld als de sluimertijd is
afgelopen.

Automatisch
uitschakelen met
de sluimerfunctie
Met de sluimerfunctie kunt u gerust in slaap vallen
terwijl de radio speelt. Deze functie schakelt de radio
automatisch uit.

Druk op de SLEEP toets.
De radio wordt ingeschakeld. U kunt de
sluimerfunctie instellen op een tijdsduur tot maximaal
59 minuten. Zolang u op de SLEEP toets blijft
drukken, wordt de tijd tot het uitschakelen geleidelijk
minder in stapjes van één minuut.

Als u op de FAST+ of FAST– toets drukt terwijl u de
SLEEP toets ingedrukt houdt, zal de tijdsduur tot het
uitschakelen sneller veranderen. Als u de + toets
tegelijk met de SLEEP toets indrukt, wordt de
sluimertijd verlengd in stapjes van één minuut.
De radio blijft spelen gedurende de door u gekozen
tijdsduur en dan wordt het apparaat uitgeschakeld.

De resterende sluimertijd controleren
Druk kort op SLEEP. De resterende tijd wordt
weergegeven.

De radio uitschakelen als het vooringestelde
tijdstip niet is bereikt.
Druk op ALARM RESETOFF.

Voorzorgsmaatregelen
• Gebruik het apparaat uitsluitend op de

voedingsbronnen aangegeven onder “Technische
gegevens”.

• Het kenplaatje met vermelding van spanning, enz.

bevindt zich aan de achterkant van het toestel.

• Om de aansluiting van het netsnoer te verbreken,

mag u alleen aan de stekker trekken; trek nooit aan
het snoer.

• Er blijft spanning op het apparaat staan zolang het

op het stopcontact is aangesloten, ook wanneer het
apparaat zelf uitgeschakeld is.

• Zet het apparaat niet in de buurt van een

warmtebron, zoals een kachel of
verwarmingsradiator. Zorg er tevens voor dat het
niet blootgesteld wordt aan direct zonlicht, veel stof
en mechanische trillingen of schokken.

• Zorg voor voldoende ventilatie om oververhit-ting

binnenin het apparaat te voorkomen.
Zet het apparaat niet op een zachte ondergrond
(zoals op een deken, een kleedje of tapijt), en plaats
het niet vlak tegen gordijnen of een wandtapijt, daar
dit de ventilatie-openingen zou kunnen blokkeren.

• Mocht er vloeistof of een voorwerp in het apparaat

terechtkomen, trek dan de stekker uit het
stopcontact en laat het apparaat controleren door
bevoegd vakpersoneel, alvorens u het weer in
gebruik neemt.

• Reinig de behuizing met een zacht doekje,

bevochtigd met een mild schoonmaakmiddel.

Mocht u verder nog vragen hebben of
problemen met de bediening van het
apparaat, neem dan a.u.b. contact op met de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.

Technische
gegevens
Tijdsaanduiding

Verenigd Koninkrijk: 12-uurs cyclus
Andere landen: 24-uurs cyclus

Frequentiebereik

Luidspreker

Ca. 6,6 cm doorsnede, 8 

Uitgangsvermogen

120 mW (bij 10 % harmonische vervorming)

Stroomvoorziening

230 V wisselstroom, 50 Hz
Voor de reservevoeding: 9 V gelijkstroom van één
6F22 batterij

Levensduur batterij

Ca. 28 uur bij gebruik van een Sony 006P (6F22)
batterij

Afmetingen

Ca. 135 

× 100 × 130 mm (b/h/d), zonder

uitstekende onderdelen en bedieningselementen

Gewicht

Ca. 590 g, zonder batterij
Brits model: Ca. 630 g, zonder batterij

Wijzigingen zonder kennisgeving in ontwerp en
technische gegevens voorbehouden.

Impostare il selettore di funzione ALARM

MODE su RADIOBUZZER o
RADIO+BUZZER.
L’indicatore RADIO ALARM o BUZZER
ALARM 
 si illumina. Quando si impostano
entrambi gli orari di sveglia, entrambi gli
indicatori RADIO ALARM e BUZZER ALARM
si illuminano.

L’allarme si attiva all’ora impostata e si disattiva
automaticamente dopo circa 59 minuti.

• Se viene impostato lo stesso orario sia per l'allarme

RADIO che per l’allarme BUZZER (cicalino),
l’allarme RADIO avrà la priorità.

• Per controllare l’orario impostato per l’allarme

RADIO, premere ALARM TIMERADIO. Per
controllare l’orario impostato per l’allarme
BUZZER (cicalino), premere ALARM
TIME
BUZZER.

• Per dormire ancora qualche minuto, premere

SNOOZE. La radio o il cicalino si disattivano, ma
si riattivano automaticamente dopo circa 6 minuti.
È possibile ripetere questa azione fino a quando lo si
desideri.

• Per arrestare la sveglia, disattivarla premendo

ALARM RESETOFF. La sveglia verrà riattivata
alla stessa ora del giorno successivo.

• Per disattivare la funzione di sveglia, impostare il

selettore di funzione ALARM MODE su OFF.
Gli indicatori RADIOBUZZER o entrambi
verranno disattivati.

Nota
Se viene selezionato il modo RADIO+BUZZER,
impostare l'ora della sveglia BUZZER in modo che
venga attivata prima della sveglia RADIO, quindi
utilizzare il tasto SNOOZE per disattivare la
suoneria. La radio non si attiva anche se l'ora della
sveglia RADIO viene raggiunta durante il periodo di
pausa; solo BUZZER si attiva di nuovo una volta
scaduto il periodo di pausa.

Impostazione del
timer di
spegnimento
ritardato
É possibile addormentarsi al suono della radio
utilizzando il timer di spegnimento ritardato
incorporato che consente di spegnere la radio in modo
automatico.

Premere SLEEP.
La radio si accende. Si può impostare il timer di
spegnimento ritardato per una durata massima di 59
minuti. Se si tiene premuto SLEEP, il tempo
diminuisce in scatti di un minuto.

Se si preme FAST+ o FAST– mentre si tiene premuto
SLEEP, il tempo cambia rapidamente. Se si preme +
mentre si tiene premuto SLEEP, il tempo aumenta in
scatti di un minuto.
La radio è udibile per il tempo impostato e qundi si
spegne automaticamente.

Per controllare il tempo rimanente prima dello
spegnimento
Premere per alcuni istanti SLEEP. Il tempo rimanente
viene visualizzato.

Per disattivare la radio prima del tempo
preimpostato
Premere ALARM RESETOFF.

Precauzioni
• Usare l’apparecchio con le fonti di alimentazione

specificate in “Caratteristiche tecniche”.

• La targhetta indicante la tensione operativa e così

via si trova nella parte posteriore dell’apparecchio.

• Per scollegare il cavo di alimentazione, tirarlo

afferrandone la spina, non tenendo il cavo.

• L’apparecchio non è scollegato dalla fonte di

alimentazione CA (corrente di rete) fintanto che è
collegato alla presa a muro, anche se l’apparecchio
stesso è stato spento.

• Non lasciare l’apparecchio nei pressi di fonti di

calore come caloriferi o bocche dell’aria calda, o in
luoghi esposti a luce solare diretta, polvere
eccessiva, vibrazioni meccaniche o scosse.

• Permettere una circolazione d’aria adeguata per

evitare accumuli di calore. Non collocare
l’apparecchio su superfici (tappeti, coperte, ecc.) o
vicino a materiali (tende) che possano bloccare i fori
di ventilazione.

• Se oggetti o liquidi penetrano nell’apparecchio,

scollegare l’apparecchio dalla presa di corrente e
farlo controllare da personale qualificato prima di
usarlo ulteriormente.

• Per pulire il rivestimento usare un panno morbido

inumidito con una blanda soluzione detergente.

In caso di domande o problemi riguardanti
l’apparecchio consultare il proprio rivenditore
Sony.

Caratteristiche
tecniche
Indicazione dell’orario

Regno Unito: sistema delle 12 ore:
Altri paesi: sistema delle 24 ore

Campo di frequenza*

Diffusore

Circa 6,6 cm dia., 8 

Uscita di potenza

120 mW (al 10 % di distorsione armonica)

Alimentazione

230 V CA, 50 Hz
Per la funzione di alimentazione di riserva:
9 V CC, una pila 6F22

Durata della pila

Circa 28 ore, usando una pila Sony 006P (6F22)

Dimensioni

Circa 135 

× 100 × 130 mm (l/a/p) esclusi le parti

sporgenti e i comandi

Massa

Circa 590 g, esclusa la pila
Modello per il Regno Unito :
Circa 630 g, esclusa la pila

Il design e caratteristiche tecniche soggetti a
modifiche senza preavviso.

Nota
BANDE DI FREQUENZA
Bande di frequenza:

FM: 87,5 MHz – 108 MHz
OM: 526,5 kHz – 1606,5 kHz

Frequenza intermedia:

FM: 10,7 MHz
AM: 455 kHz

* di cui al par. 3 dell’Allegato A al D.M. 25/06/85 e al

par. 3 dell’Allegato 1 al D.M. 27/08/87

Afstemband

FM

AM

FM

MG (MW)

LG (LW)

ICF-C115

87,5-108 MHz

526,5-1 606,5 kHz

87,5-108 MHz

530-1 710 kHz

ICF-C115L

87,5-108 MHz

530-1 710 kHz

153-255 kHz

Italië

Andere

landen

Banda

FM

AM

FM

OM (MW)

OL (LW)

ICF-C115

87,5-108 MHz

526,5-1 606,5 kHz

87,5-108 MHz

530-1 710 kHz

ICF-C115L

87,5-108 MHz

530-1 710 kHz

153-255 kHz

Italia

Altri

paesi

波段

FM

AM

FM

AM (MW)

LW

ICF-C115

87.5-108 MHz

526.5-1 606.5 kHz

87.5-108 MHz

530-1 710 kHz

ICF-C115L

87.5-108 MHz

530-1 710 kHz

153-255 kHz

意大利

其他

国家

7 :15 , 5 :10

分钟数字的个位

秒钟数字