Sony ICF-C160L User's Manual

Sony Clock Radio User's Manual - ICF-C160L.
Download
Page  of 2
4.5, 1896 votes
background image

AC power cord
Przewód zasilania
prądem zmiennym

3-859-468-51 (1)

FM/MW/LW Clock Radio

1998    Printed in Malaysia

FM wire antenna
Antena przewodowa FM

Dream Machine is a trademark of Sony Corporation.
Dream Machine jest znakiem towarowym Sony Corporation.
Značka Dream Machine je ochranní známka Sony Corporation.
A Dream Machine a Sony Corporation bejegyzett védjegye.

English

Features
• Dual alarm
• Date display
• Backup function with a 6F22 battery (not

supplied) installed.
Power backup to keep the clock during a power
interruption.

Installing the Battery
To keep good time, your Dream Machine needs
one 6F22 battery (not supplied), in addition to
house current.  The battery keeps the clock
operating in the event of a power interruption.
Before setting the time on your Dream Machine,
open the lid at the bottom of the unit, install the
battery with correct polarity and then close the lid.
• After a power interruption, the displayed time

may not be always correct (it may gain or lose
about 10 minutes per hour).

Knowing When to Replace the Battery
• To check battery power, unplug the AC power

cord from the wall outlet and plug it in again
after a few minutes.  If the displayed time is
incorrect, replace the battery with a new one.

Setting the Clock and
the Date
Setting the clock
Plug in the unit.

“0:00” will flash in the display.

While holding down CLOCK, press TIME

SET + or  until the correct time appears
in the display.
When you release CLOCK, the clock
begins to operate.

• To set the current time rapidly, keep pressing the

+ or  button while holding down CLOCK.

Setting the Date
While holding down SNOOZE/DATE/

SLEEP OFF, press TIME SET + or  until
the correct date appears in the display.
Then, release SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF
.

• To display the date, press SNOOZE/DATE/SLEEP

OFF. The display returns to the current time
when you release  SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.

Operating the Radio
Press RADIO ON to turn on the radio.
Select FMMW or LW using BAND.
Tune in a station using TUNING.
Adjust VOLUME to adjust the volume.

• To turn off the radio, press RADIO OFF.
• To improve radio reception

FM: Extend the FM wire antenna fully to improve

reception.

MW/LW: Rotate the unit horizontally for

optimum reception. A ferrite bar antenna is
built into the unit.

Setting the Alarm
To set the radio alarm, first tune in to a station and
adjust the volume.

While holding down ALARM A RADIO

(for the radio) or B BUZZER (for the
buzzer), press TIME SET + or  until the
desired time appears in the display.
When you release ALARM A or B, the
ALARM A or B indicator stops flashing
and lights up, and the current time
appears in the display.
The alarm will come on at the preset time
and automatically turn itself off after 59
minutes.

• If you set ALARM A and ALARM B at the same

desired time, only ALARM A will work.

• To shut off the alarm, press RADIO OFF•ALARM

RESET/OFF.
The alarm will come on at the preset time the
next day.

• To cancel either alarm, while holding down the

ALARM A or ALARM B button, press RADIO
OFF•ALARM RESET/OFF
.

• To check the preset time, press ALARM A or B.

To Doze a Few More
Minutes
Press SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.

The radio or buzzer will shut off but will
automatically come on again after about 6
minutes.  You can repeat this process as many
times as you like.

• You can reset the alarm time while activating the

snooze function.

To Use Both Sleep Timer
and Alarm Function
You can fall asleep to the radio sound and you will
be awakened by the radio/buzzer alarm at the
preset time.

Set the alarm. (See “Setting the Alarm”.)
Set the sleep timer. (See “Setting the Sleep

Timer”.)

Setting the Sleep
Timer
Enjoy falling asleep to the radio using the built-in
sleep timer that shuts off the radio automatically at
a preset time.

Press RADIO ON/SLEEP.

The radio turns on. It will go off after the
preset time has passed. You can set the
sleep timer of 90, 60, 45, 30 or 15 minutes.
Every push changes the display as
follows.

The radio will play for the time you set, then shut
off.

• To turn off the radio before the preset time, press

SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.

Precautions
• Operate the unit on the power sources specified

in “Specifications”.

• The nameplate indicating operating voltage, etc.

is located on the rear exterior.

• To disconnect the power cord, pull it out by the

plug, not by the cord.

• Do not place the unit on surfaces (rugs, blankets,

etc.) or near materials (curtains, draperies) that
block the ventilation holes.

• Should anything fall into the unit, unplug the

unit and have it checked by qualified personnel
before operating it further.

• To clean the casing, use a soft cloth dampened

with a mild detergent solution.

• The unit is not disconnected from the AC power

source (mains) as long as it is connected to the
wall outlet, even if the unit itself is turned off.

• Do not connect the antenna lead to an external

antenna.

Battery Warning
When the unit is to be left unplugged for a long
time, remove the battery to avoid undue battery
discharge and damage to the unit from battery
leakage.

If you have any questions or problems concerning
your unit, please consult your nearest Sony dealer.

Specifications
Time display:
 24 hour system
Frequency range: FM: 87.5–108 MHz

MW: 530–1,605 kHz
LW: 153–255 kHz

Speaker: Approx. 6.6 cm (25⁄8 inches) dia., 8 ohm
Power output: 120 mW (at 10 % harmonic

distortion)

Power requirements: 220–230 V AC, 50 Hz

For the power back-up function: 9 V DC, one
6F22 battery

Battery life: Approx. 90 hours (Power backup),

using Sony S-006P(U) battery

Dimensions: Approx. 120 

× 124 × 132 mm

(w/h/d) (43⁄4 x 5 x 51⁄4 inches) incl. projecting
parts and controls

Mass: Approx. 660 g (1 lb 7.2 oz) not incl. battery

Design and specifications are subject to change
without notice.

Polski

Before You Begin
Thank you for choosing the Sony Dream Machine!
The Dream Machine will give you many hours of
reliable service and listening pleasure.
Before operating the Dream Machine, please read
these instructions thoroughly and retain them for
future reference.

CLOCK

-

+

-

A RADIO B BUZZER

OFF

ON

TIME SET

ALARM RESET/

OFF

ALARM

RADIO

VOLUME

/

E

T

A

D

/

E

Z

O

O

N

S

F

F

O

P

E

E

L

S

TUNING

BAND

FM

LW

MW

SLEEP

Current time

On

90

30

15

45

60

Operating Instructions
Instrukcja obsługi

Sony Corporation ©

Display
Wyświetlocz

English

WARNING
To prevent fire or shock hazard, do not
expose the unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the
cabinet.
Refer servicing to qualified personnel
only.

ICF-C160L

Návod k obsluze (obra»te stranu)
Használati útmutató (a hátoldalon)

OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec niebezpieczeństwu
pożaru lub porażenia prądem
elektrycznym, nie narażaj niniejszego
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.

Aby uniknąć porażenia prądem
elektrycznym, nie otwieraj obudowy.
Naprawy powierzaj tylko
wykwalifikowanemu personelowi
serwisu.

Przygotowanie
Dziękujemy Ci za zakup Dream Machine firmy
Sony! Dream Machine zapewni Ci wiele godzin
niezawodnego działania i przyjemności ze
słuchania muzyki. Zanim rozpoczniesz
eksploatację Dream Machine, prosimy, abyś
dokładnie przeczytał instrukcję obsługi i zachował
ją w celu uzyskania dalszych referencji.

Charakterystyka
• Podwójny alarm
• Wyświetlenie daty
• Funkcja wspierająca baterią 6F22 (wyposażenie

dodatkowe).
Zapewnia wsparcie działania zegara w
przypadku przerwy w dostawie energii

Instalacja baterii
Aby zapewnić prawidłowe trzymanie czasu musisz
w swoim Dream Machine dodatkowo do zasilania
z sieci zainstalować jedną baterie 6F22
(wyposażenie dodatkowe). Bateria podtrzymuje
działanie zegara w wypadku przerwy w dostawie
energii elektrycznej. Zanim nastawisz czas na
Dream Machine, otwórz pokrywę na spodzie
urządzenia, zainstaluj baterię uważając na
prawidłowe umieszczenie biegunów i zamknij
pokrywę.
• Po przerwie w dostawie energii elektrycznej

wyświetlony czas może nie być prawidłowy.
(Zegar może się śpieszyć lub późnić 10 minut
na godzinę.)

Kiedy wymieniać baterię
• Aby sprawdzić moc baterii, odłącz przewód

zasilania prądem zmiennym od gniazda
ściennego i po kilku minutach podłącz
ponownie.  Jeśli wyświetlony czas jest
nieprawidłowy, wymień baterię na nową.

Nastawianie zegara i
daty

Nastawianie zegara
Podłącz zestaw do sieci.

Na wyświetlaczu będzie pulsować
wskazanie “0:00”.

Trzymając wciśnięty CLOCK, naciskaj

TIME SET + lub , dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się prawidłowe
wskazanie czasu.
Gdy zwolnisz CLOCK zegar zacznie
chodzić.

• Aby szybko nastawić aktualny czas, przytrzymaj

wciśnięte jednocześnie przycisk  + lub  oraz
CLOCK.

Nastawianie daty
Trzymając wciśnięty SNOOZE/DATE/

SLEEP OFF naciskaj TIME SET + lub ,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
prawidłowa data. Następnie zwolnij
SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.

• Aby wyświetlić datę naciśnij SNOOZE/DATE/

SLEEP OFF.  Wyświetlacz powraca do
normalnego wskazania gdy zwolnisz SNOOZE/
DATE/SLEEP OFF
.

Obsługa radia
Naciśnij RADIO ON, aby włączyć radio.
Regulatorem BAND nastaw FMMW lub

LW.

Regulatorem TUNING (strojenia) nastrój

żądaną stację.

Regulatorem VOLUME wyreguluj

głośność.

• Aby wyłączyć radio, naciśnij RADIO OFF.
• Aby poprawić odbiór

FM:

Rozciągnij przewód zasilania, aby
poprawić odbiór pasma FM.

MW/LW: Aby uzyskać jak najlepszy odbiór,

obracaj zestaw poziomo. W zestawie
wbudowana jest antena o rdzeniu
ferrytowym.

Nastawianie alarmu
Aby nastawić alarm najpierw nastrój stację i
wyreguluj poziom głośności.

Trzymając wciśnięty przycisk ALARM A

RADIO (dla alarmu radiowego) lub B
BUZZER
 (dla brzęczyka) naciskaj TIME
SET +
 lub  , dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się prawidłowe wskazanie czasu.
Gdy zwolnisz ALARM A lub B wskaźnik
ALARM A lub B  przestanie pulsować i
zapali się a na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie aktualnego czasu.
Alarm rozlegnie się o wyznaczonym
czasie i wyłączy się automatycznie po 59
minutach.

• Jeśli nastawisz ALARM A oraz ALARM B na ten

sam czas, rozlegnie się tylko ALARM A.

• Aby wyłączyć alarm, naciśnij RADIO OFF•ALARM

RESET/OFF.
Alarm rozlegnie się następnego dnia o
wyznaczonej porze.

• Aby anulować którykolwiek alarm, naciśnij

RADIO OFF

•ALARM RESET/OFF jednocześnie

naciskając ALARM A lub ALARM B.

• Aby sprawdzić czas, na który nastawiłeś alarm,

naciśnij ALARM A lub B.

Aby podrzemać kilka mintu
Naciśnij SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.

Alarm radiowy lub brzęczykiem ucichnie
lecz automatycznie włączy się ponownie
po upływie około 6 minut. Możesz
powtarzać tę czynność dowolną ilość
razy.

• Możesz zmienić czas alarmu podczas włączania

funkcji drzemki.

Jednoczesne używanie
timera na dobranoc i
alarmu
Możesz zasnąć słuchając radia a obudzić się przy
dźwięku alarmu radiem/brzęczykiem o
wyznaczonym czasie.

Nastaw alarm (patrz “Nastawianie

alarmu”.)

Nastaw timer na dobranoc. (Patrz

Nastawianie timera na dobranoc”.)

Nastawianie timera na
dobranoc
Dzięki wbudowanemu timerowi na dobranoc, który
wyłącza radio automatycznie o wyznaczonym
czasie możesz zasypiać słuchając audycji
radiowych.

Naciśnij RADIO ON/SLEEP.

Włączy się radio. Wyłączy się ono po
upływie wyznaczonego czasu. Możesz
nastawić timer na dobranoc na 90, 60,
45, 30 oraz 15 minut. Każde naciśnięcie
zmienia wyświetlenie jak pokazano niżej.

Aktualny czas

On (Włączone)

90

30

15

45

60

Będziesz odbierać radio przez wyznaczony czas,
następnie radio się wyłączy.

• Aby wyłączyć radio przed upływem

wyznaczonego czasu, naciśnij SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF
.

Środki ostrożności
• Używaj  źródeł zasilania podanych w części

Dane techniczne”.

• Tabliczka znamionowa wskazująca napięcie

operacyjne, itp. umieszczona jest z tyłu
urządzenia.

• Aby odłączyć przewód zasilania prądem

zmiennym, ciągnij za wtyk, nie za sam przewód.

• Nie ustawiaj urządzenia na miękkich

powierzchniach (dywany, koce) ani blisko tkanin
(zasłony, draperie), które blokują otwory
wentylacyjne.

• Jeśli jakikolwiek przedmiot dostanie się do

wnętrza urządzenia odłącz je od sieci i przed
podjęciem dalszej eksploatacji oddaj urządzenie
do przeglądu w punkcie serwisowym.

• Obudowę czyść miękką ściereczką, zwilżoną

roztworem łagodnego detergentu.

• Zestaw nie jest odłączony od źródła zasilania

(sieci) dopóki jest podłączony do gniazda
ściennego, nawet jeśli sam zestaw jest
wyłączony.

• Nie podączaj przewodu anteny do anteny

zewnętrznej.

Ostrzeżenie o wyładowaniu baterii
Gdy zamierzasz pozostawić urządzenie nie
podłączone do sieci przez dłuższy czas, wyjmij
baterię wspierającą, aby uniknąć jej wyładowania
lub uszkodzeń wynikłych z wycieku elektrolitu.

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub problemy
dotyczące niniejszego zestawu prosimy, abyś
skonsultował się z najbliższym dealerem firmy
Sony.

Dane techniczne
Wyświetlenie czasu:
 24-godzinne
Zakres częstotliwości: FM: 87,5 – 108 MHz

MW: 530 – 1.605 kHz

LW: 153 – 255 kHz

Głośnik: W przybl. śr. 6,6 cm, 8 ohm
Moc wyjściowa: 120 mW (przy 10%

zniekształcenia harmonicznego)

Zasilanie: 220 – 230V prądu zmiennego, 50 Hz

Funkcja wspierania pamięci 9 V prądu stałego,
jedna bateria 6F22

Żywotność baterii: W przybl. 90 godz (Wspieranie

zasilania). używając baterii Sony S-006P(U)

Wymiary: W przybl. 120 

× 124 × 132 mm

(szer./wys./głęb.)

  bez wystających części i

regulatorów

Masa: W przybl. 660 g bez baterii

Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianom
bez uprzedzenia.