Sony Dream Machine ICF-C233L User's Manual

Sony Clock Radio User's Manual - Dream Machine ICF-C233L.
Download
Page  of 2
4.3, 2080 votes
background image

Dostrajanie
wprogramowanych stacji
Urządzenie pozwala na wprogramowanie
maksymalnie pięciu stacji, po jednej pod każdym z
przycisków 1 do 5, pozwalając na łatwe
dostrajanie odbiornika za jednym naciśnięciem.

Wprogramowywanie stacji
Przykład: Aby wprogramować AM 1260 kHz

pod przyciskiem numer 2.

1. Dostroić odbiornik do stacji, która ma

zostać wprogramowana.
(Zob. “Dostrajanie ręczne”)

2. Nacisnąć przycisk CLOCK/ENTER.

Na wyświetlaczu zacznie migać wyświetlenie
“P” przez około 10 sekund.

3. Zanim wyświetlenie “P” przestanie

migać, nacisnąć przycisk
programowania, pod którym dana stacja
ma zostać wprogramowana.
Włączy się dwukrotnie sygnał dźwiękowy
oznaczając prawidłowe wprogramowanie
stacji.

• Wyświetlenie pasma oraz częstotliwości zostanie

zastąpione wyświetleniem bieżącego czasu w 10
sekund po wprogramowaniu danej stacji, przy
czym numer programowania pozostanie na
wyświetlaczu.

• W przypadku używania radia jako budzika,

stację, która ma się włączać przy budzeniu,
wprogramować pod przyciskiem numer 1 (tzw.
częstotliwość budzenia).

Aby zmienić wprogramowaną stację
Po ręcznym dostrojeniu odbiornika do innej stacji,
ponownie nacisnąć przycisk programowania.
Poprzednia stacja zostanie zastąpiona nową.

Dostrajanie wprogramowanej stacji
1. 
Nacisnąć przycisk SLEEP/RADIO ON,

aby włączyć radio.

2. Nacisnąć przycisk, pod którym dana

stacja jest wprogramowana.
Pasmo, częstotliwość oraz numer
programowania pojawią się na około 10
sekund w miejsce wyświetlenia bieżącego
czasu.

• Aby sprawdzić parametry bieżącej stacji,

nacisnąć przycisk programowania. Pasmo oraz
częstotliwość zostaną wyświetlone przez około
10 sekund.

Nastawianie budzika
Urządzenie pozwala na nastawienie budzenia
radiem oraz brzęczykiem na określoną porę. Przed
nastawieniem budzika pamiętać o nastawieniu
zegara (Zob. “Nastawianie zegara”).

1. Wyłączyć radio.
2. Naciskając przycisk 

 ALARM lub

 ALARM, nacisnąć jednocześnie

TIME SET/TUNE + lub  do chwili
pojawienia się na wyświetlaczu żądanego
czasu.
W tym momencie wyświetlenie 

 lub

 pojawi się na wyświetlaczu.

3. Zwolnić przycisk 

 ALARM lub

przycisk 

 ALARM.

4. Naciskać przycisk ALARM MODE do

chwili pojawienia się na wyświetlaczu
wyświetlenia żądanego budzika.
Za każdym naciśnięciem przycisku ALARM
MODE
 wyświetlenie budzika zmienia się w
następującej sekwencji.

Po nadejściu czasu budzenia włączy się radio lub
brzęczyk na okres 60 minut lub do chwili, kiedy nie
zostanie wyłączony.

Aby budzik się nie włączył

Nacisnąć przycisk ALARM RESET/RADIO
OFF
 w czasie, kiedy budzik jest
aktywowany.
Budzik włączy się o tej same porze następnego

dnia.

Aby anulować nastawienie

budzika

Nacisnąć przycisk ALARM MODE do chwili
zniknięcia wyświetlenia 

 i/lub

.

Uwagi
• Budzik nie będzie działał, dopóki nie zostanie

nastawiony czas zegara oraz funkcji 

 i

.

• Jeżeli i radio, i brzęczyk ustawione są na

budzenie o tej samej porze, budzenie radiem ma
pierwszeńswco.

• Czas nastawienia budzika można sprawdzić

naciskając przycisk 

 ALARM lub

 ALARM.

Aby przedrzemać jeszcze parę minut
1. 
Nacisnąć klawisz SNOOZE/SLEEP OFF

w czasie, kiedy budzik dźwięczy.
Budzik zostanie wyciszony na około 8 minut,
po czym włączy się ponownie.
W ten sposób można wielokrotnie przedłużyć
drzemkę przez okres około godziny.

• Wyświetlenie budzika miga na wyświetlaczu w

czasie wykorzystywania funkcji przedłużania
drzemki.

Nastawianie timera
Odbiornik wyposażony jest w wyłącznik czasowy
(tzw. timer), który automatycznie wyłącza radio po
określonym czasie pozwalając Użytkownikowi na
zaśnięcie przy włączonym odbiorniku.
Timer można nastawić na wyłączenie radia po 90,
60, 30 lub 15 minutach.

1. Nacisnąć kilkakrotnie przycisk RADIO

ON/SLEEP.
Włączy się radio. Za każdym naciśnięciem
przycisku RADIO ON/SLEEP czas timera
zmienia się w następującej sekwencji.

Radio wyłączy się automatycznie po upłynięciu
wybranego czasu.

• Aby wyłączyć timer oraz radio, nacisnąć klawisz

SNOOZE/SLEEP OFF.

Używanie timera razem z budzikiem
Odbiornik pozwala Użytkownikowi na zaśnięcie
przy włączonym radiu, a następnie obudzenie się
sygnałem z radia lub brzęczykiem o określonej
porze.
1. Nastawić budzik. (Zob. “Nastawianie

budzika”.)

2. Nastawić timer. (Zob. “Nastawianie

timera”.)

VOL

TIME SET/

TUNE

CLOCK/

ENTER

ALARM RESET SLEEP

OFF

BAND

RADIO ON

RADIO

A

ALARM

BUZZER

B

1

2

3

4

5

ALARM MODE

WAKE UP
STATION

SNOOZE /SLEEP OFF

,

,,

,

y

yy

y

,,

,,

yy

yy

English

3-810-941-51 (1)

Sony Corporation © 1999    Printed in Malaysia

WARNING

To prevent fire or shock hazard, do not expose the
unit to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet.
Refer servicing to qualified personnel only.

Before You Begin
Thank you for choosing the Sony Dream Machine.
This clock radio will give you many hours of
reliable service and listening pleasure.
Before operating the Dream Machine, please read
these instructions thoroughly and retain them for
future reference.

These instructions cover these models: ICF-C233
and ICF-C233L.
Their differences are shown below.

Model Number

ICF-C233

ICF-C233L

Band

FM/AM

FM/MW/LW

Features
• Dual alarm FM/AM (ICF-C233) or FM/MW/LW

(ICF-C233L) PLL (phase locked loop) synthesized
clock radio

• 5 random memory presets
• Radio and buzzer alarms with the snooze

function

• LCD display with backlight

Setting the Clock
1. 
Plug in the unit.

The display will flash “AM 12:00” or “0:00”.

2. While holding down CLOCK/ENTER, press

TIME SET/TUNE + or .
Use the + button to advance the hour and
minute digits and the  button to reverse them.
Hold down the + or  button to advance or
reverse the time setting at high speed.

3. Release CLOCK/ENTER .

The time is set and clock operation begins.

• The clock system varies depending on the model

you own.
12-hour system: “AM 12:00” = midnight
24-hour system: “0:00” = midnight

• For zero second adjustment, release CLOCK/

ENTER at the sound of a time tone.

• The colon (“:”) in the time indication is flashing

when the radio is off and steadily displayed
when it is on.

Operating the Radio
Manual Tuning
1. 
Press SLEEP/RADIO ON to turn on the

radio.
The band and frequency and the preset number
displayed before the radio was last turned off
appear on the display for 10 seconds, after
which the current time indication returns to the
display.

2. Turn the VOL (volume) control to make

sure the sound is audible.

3. Press BAND to select the band.

The most recently tuned FM, AM (MW) or LW
frequencies alternate on the display with each
press of the button.

4. Use TIME SET/TUNE + or  to tune in the

desired station.
The FM channel step is set to 0.1 MHz and the
AM channel step is set to l0 kHz for the model
for the North America. The FM channel step is
set to 0.05 MHz and the AM(MW) channel step
is set to 9 kHz for the model for other countries.
(The FM frequency indication changes every 0.1
MHz.)
The LW channel step is set to 9 kHz .
A beep sounds and the tuning stops when the
upper or lower extremity of the band range is
reached.

5. Set the desired volume with the VOL

control.

• To turn off the radio, press ALARM RESET/

RADIO OFF.

• To improve reception

FM: Extend the FM wire antenna fully to increase

FM reception sensitivity.

AM(MW)/LW: Rotate the unit horizontally to the

position in which reception is clearest.

• To check the current station, press the + button

lightly. The band and frequency are displayed for
10 seconds, after which the current time
indication returns to the display.

• Each time the radio is turned on or the frequency

changed, the band and frequency replace the
current time indication for 10 seconds.

• If the radio alarm 

 comes on while the

radio is playing, the station switches to the
frequency set under preset number 1 (the wake-
up frequency).

FM/AM PLL Synthesized
Clock Radio

 ICF-C233

FM/MW/LW PLL Synthesized
Clock Radio

 ICF-C233L

Operating Instructions
Instrukcja obsługi
Návod k obsluze (obra»te stranu)
Kezelési útmutató (a hátoldalon)

Dream Machine is a trademark of Sony Corporation.
Dream Machine jest znakiem towarowym Sony Corporation.
Značka Dream Machine je ochranní známka Sony Corporation
A Dream Machine a Sony Corporation bejegyzett védjegye.

Preset Tuning
You can preset up to five stations for one-touch
tuning, one under each of preset buttons 1 to 5.

Presetting a station
Example: To set AM 1260 kHz in preset

button 2.

1. Tune in the station you want to preset.

(See “Manual Tuning”)

2. Press CLOCK/ENTER.

“P” flashes in the display for about 10 seconds.

3. Press the preset button under which you

wish to store the station before the “P”
indication stops flashing.
Two beeps sound to indicate successful
presetting.

• The current time indication replaces the band and

frequency indication on the display 10 seconds
after a station is preset, but the preset number
remains in the display.

• When using the radio alarm, preset the station

you wish to serve as the alarm (the wake-up
frequency) under preset button 1.

To change a preset station
Press the preset number again after tuning
manually to a different station. The previous
station is replaced by the new one.

Tuning in a preset station
1. 
Press SLEEP/RADIO ON to turn on the

radio.

2. Press the preset button under which the

desired station is stored.
The band, frequency and preset number replace
the current time indication in the display for
about 10 seconds.

• To check the current station, press the preset

number button. The band and frequency are
displayed for 10 seconds.

Setting the Alarm
You can set the radio and buzzer alarms at the
preset time.  Before setting the alarm, be sure to set
the clock (See “Setting the Clock”).

1. Turn off the radio.
2. While holding down 

 ALARM or

 ALARM, press either TIME SET/

TUNE + or  until the desired time
appears in the display.
At this time, the 

 or 

indication

appears in the display.

3. Release 

 ALARM or 

ALARM.

4. Press ALARM MODE until the alarm you

want appears in the display.
Each time you press ALARM MODE, the alarm
indication changes as follows.

When the alarm time is reached, the radio or
buzzer sounds for 60 minutes or until turned off.

To stop the alarm
Press ALARM RESET/RADIO OFF while the
alarm is activated.
The alarm will function at the same time the next
day.

To cancel the alarm
Press ALARM MODE until neither the

 nor 

 indication is displayed.

Notes
• The alarm does not function, unless you set  the

clock, 

 and 

function.

• If both the radio and buzzer alarm are set for the

same time, the radio alarm takes precedence.

• You can check the alarm time setting by pressing

 ALARM or 

 ALARM.

To doze for a few more minutes
1. 
Press SNOOZE/SLEEP OFF while the

alarm is sounding.
The alarm will be silenced for about 8 minutes,
after which it will sound again.
You can use the snooze alarm repeatedly in this
manner for about one hour.

• The alarm indication continues to flash in the

display while the snooze alarm function is
operational.

Setting the Sleep
Timer
You can enjoy falling asleep to the radio using the
built-in sleep timer that turns off the radio
automatically after a preset duration.
You can set the sleep timer for 90, 60, 30, or 15
minutes.

1. Press RADIO ON/SLEEP repeatedly.

The radio turns on. Each time you press RADIO
ON/SLEEP
, the duration changes as follows.

The radio will turn off automatically after the
selected preset duration has elapsed.

• To cancel the sleep timer function and turn off

the radio, press SNOOZE/SLEEP OFF.

To Use Both Sleep Timer and Alarm
You can fall asleep to the radio sound and you will
be awakened by the radio or buzzer alarm at the
preset time.
1. Set the alarm. (See “Setting the Alarm”.)
2. Set the sleep timer.(See “Setting the Sleep

Timer”.)

Troubleshooting
Should any problem occur with the unit, make the
following simple checks to determine whether or
not servicing is required.
If the problem persists, consult the nearest Sony
dealer.

The clock does not show the correct time.
• Has an electrical power outage lasting more than

5 minutes occurred?

The radio or buzzer alarm does not sound at the
preset alarm time.
• Has the desired radio and/or buzzer alarm mode

been activated with the ALARM MODE button
(

 and/or 

 indication shown in

the display)?

PRESET

MHz/kHz

PRESET

MHz/kHz

Precautions
• Operate the unit on the power sources specified

in “Specifications”.

• The nameplate indicating voltage, etc. is located

on the bottom exterior.

• Disconnect the cord by grasping the plug. Never

pull it by the cord.

• Do not leave the unit in a location near a heat

source such as a radiator or airduct, or in a place
subject to direct sunlight, excessive dust,
mechanical vibration, or shock.

• Allow adequate air circulation to prevent internal

heat build-up. Do not place the unit on a surface
(a rug, a blanket, etc.) or near materials (a curtain)
which might block the ventilation holes.

• Should any liquid or solid object fall into the unit,

unplug the unit and have it checked by a
qualified personnel before operating it further.

• When the casing becomes soiled, clean it with a

soft cloth dampened with a mild detergent
solution. Never use abrasive cleaners or chemical
solvents, as they may mar the casing.

• The unit is not disconnected from the AC power

source (mains) as long as it is connected to the
wall outlet, even if the unit itself has been turned
off.

If you have any question, please consult your
nearest Sony dealer.

Specifications
Time display

United Kingdom and

12 hour

North America
Other countries

24 hour

Frequency range

Model for North America
Band

ICF-C233

Channel step

FM

87.5-108.0 MHz

0.1 MHz

AM

530-1,710 kHz

10 kHz

Model for other countries
Band

ICF-C233

ICF-C233L

Channel step

FM

87.5-108.0 MHz 87.5-108.0 MHz 0.05 MHz*

AM(MW) 531-1,602 kHz

531-1,602 kHz

9 kHz

LW

153 - 279 kHz

9 kHz

* The frequency display is raised or lowered by

steps of 0.1 MHz.
(Example:  Frequency 88.05 MHz is displayed
as “88.0 MHz”.)

Speaker

Approx. 6.6 cm (2 5/8 in) dia.

Power output

120 mW (at 10% harmonic distortion)

Power requirements

North American model:  120 V AC, 60 Hz
Other models: 220–230 V AC, 50 Hz

Dimensions

Approx. 196 x 56 x 149.5 mm (w x h x d)
(7 3/4 x 2 1/4 x 6 in) incl. projecting parts and
controls

Mass

ICF-C233: Approx. 530 g (1 lb 2.7 oz)
ICF-C233L: Approx. 600 g (1 lb 5 oz)

Design and specifications are subject to change
without notice.

Polski

OSTRZEŻENIE

Aby zapobiec niebezpieczeństwu pożaru lub
porażenia prądem elektrycznym, nie narażać
urządzenia na działanie deszczu lub wilgoci.

Aby uchronić się przed porażeniem prądem, nie
otwierać obudowy urządzenia. Naprawy powierzać
tylko wykwalifikowanemu personelowi placówek
serwisu.

Przed rozpoczęciem
użytkowania
Dziękujemy za wybór wyrobu Sony Dream
Machine. Niniejszy radioodbiornik z budzikiem
zapewni Użytkownikowi wiele godzin pewnego
działania oraz zadowolenia z odbioru radiowego.
Przed rozpoczęciem użytkowania odbiornika
Dream Machine prosimy o dokładne zapoznanie
się z niniejszą instrukcją obsługi oraz o zachowanie
jej na przyszłość.

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera opis
następujących modeli: ICF-C233 oraz ICF-C233L.
Różnice pomiędzy nimi wyszczególniono poniżej.

Numer modelu

ICF-C233

ICF-C233L

Pasmo

FM/AM

FM/MW/LW

Charakterystyka
urządzenia
• Syntetyzowany radioodbiornik na pasma FM/AM

(ICF-C233) lub FM/MW/LW (ICF-C233L) z PLL
(fazową autoregulacją częstotliwości)
wyposażony w podwójny budzik

• 5 pozycji losowego wprogramowywania pamięci
• Budzenie radiem oraz brzęczykiem z funkcją

przedłużania drzemki “snooze”

• Wyświetlacz LCD z podświetleniem

Nastawianie zegara
1. 
Podłączyć urządzenie do sieci.

Na wyświetlaczu pojawi się migające
wyświetlenie “AM 12:00” lub “0:00”.

2. Naciskając przycisk CLOCK/ENTER

nacisnąć jednocześnie przycisk TIME
SET/TUNE +
 lub .
Przyciskiem + zwiększa się wartości godzin i
minut, podczas gdy przyciskiem  zmniejsza
się je.
Dłuższe naciskanie przycisku + lub  pozwala
na szybką zmianę ustawień czasu.

3. Zwolnić CLOCK/ENTER.

Czas zostanie ustawiony, po czym zegar
zacznie odmierzać czas.

• System wyświetlania czasu różni się w

zależności od typu modelu, jaki Użytkownik
posiada.
System 12-godzinny: “AM 12:00” = północ
System 24-godzinny: “0:00” = północ

• Aby ustawić zegar na odmierzanie od zera

sekund, należy zwolnić przycisk CLOCK/ENTER
w chwili usłyszenia sygnału czasu.

• Dwukropek (“ : ”) na wyświetleniu czasu miga,

kiedy radio jest wyłączone, a jest stale
wyświetlony, kiedy radio jest włączone.

Obsługa radia
Ręczne dostrajanie
1. 
Nacisnąć przycisk SLEEP/RADIO ON,

aby włączyć radio.
Przez 10 sekund na wyświetlaczu pojawią się
pasmo, częstotliwość oraz numer
programowania stacji, które były wyświetlone
przed wyłączeniem radia, po czym ponownie
zostanie wyświetlony czas bieżący.

2. Przekręcić pokrętło regulatora VOL

(głośnośći) tak, by dźwięk stał się
słyszalny.

3. Nacisnąć przycisk BAND, aby wybrać

odpowiednie pasmo.
Za każdym naciśnięciem tego przycisku na
wyświetlaczu pokazują się częstotliwości FM,
AM (MW) lub LW, do których radio było
ostatnio dostrojone.

4. Użyć przycisku TIME SET/TUNE + lub 

celem dostrojenia odbiornika do żądanej
stacji.
Kanał FM dostrajany jest w odstępach co
0,1 MHz, podczas gdy kanał AM w odstępach
co 10 kHz w przypadku modelu na Amerykę
Północną. W przypadku modelu na inne kraje
kanał FM dostrajany jest w odstępach co
0,05 MHz, a kanał AM(MW) w odstępach co
9 kHz. (Wyświetlenie częstotliwości pasma FM
zmienia się co 0.1 MHz.)
Kanał LW dostrajany jest w odstępach co
9 kHz.
Po dojściu do jednego z krańców pasma
włącza się sygnał dźwiękowy i dostrajanie się
zatrzymuje.

5. Regulatorem głośnośći VOL nastawić

żądany poziom głośności.

• Aby wyłączyć radio, nacisnąć przycisk ALARM

RESET/RADIO OFF.

• Aby poprawić odbiór

FM: W pełni rozprostować przewód anteny FM

w celu zwiększenia czułości odbioru pasma
FM.

AM (MW)/LW: Przekręcić urządzenie w poziomie

tak, by uzyskać jak najlepszy odbiór.

• Aby sprawdzić parametry bieżącej stacji,

nacisnąć lekko przycisk +. Pasmo oraz
częstotliwość pojawią się na 10 sekund, po czym
ponownie zostanie wyświetlony czas bieżący.

• Za każdym razem, kiedy radio zostaje włączone

lub kiedy zmieniona zostaje częstotliwość,
pasmo oraz częstotliwość zastępują
wyświetlenie czasu bieżącego na 10 sekund.

• Jeżeli budzenie radiem 

 włączy się w

czasie, kiedy radio jest włączone, to odbiornik
przełączy się na stację wprogramowaną pod
numerem 1 (tzw. częstotliwość budzenia).

PRESET

MHz/kHz

PRESET

MHz/kHz

W razie trudności
W razie pojawienia się problemu z odbiornikiem,
wpierw polecamy przeprowadzić prosty
sprawdzian urządzenia celem ustalenia, czy
istnieje potrzeba zwrócenia się o pomoc do punktu
serwisowego.
Jeżeli danego problemu nie da się usunąć,
prosimy o skontaktowanie się z najbliższym
dealerm firmy Sony.

Wyświetenie czasu na zegarze jest
niepoprawne
• Czy nie nastąpiło nagłe wyłączenie prądu

trwające dłużej niż 5 minut?

Budzik radiem lub brzęczykiem nie włącza się
o nastawionej porze
• Czy żądany tryb budzenia radiem i/lub

brzęczykiem został aktywowany przyciskiem
ALARM MODE (w takim wypadku wyświetlenie

 i/oub 

 pojawia się na

wyświetlaczu)?

Środki ostrożności
• Urządzenie zasilać ze źródła zasilania

wyszczególnionego w sekcji “Dane techniczne”.

• Naklejka informująca o napięciu elektrycznym itd.

umieszczona jest na spodzie obudowy
urządzenia.

• Odłączając przewód sieciowy od gniazdka

ciągnąć go za wtyczkę. W żadnym wypadku nie
ciągnąć za sam przewód.

• Nie pozostawiać urządzenia w miejscach

narażonych na gorąco, np. w pobliżu grzejników
czy kanałów powietrznych, ani w miejscach
narażonych na bezpośrednie światło słoneczne,
nadmierny kurz, wibracje czy wstrząsy.

• Zapewnić odpowiednią cyrkulację powietrza, aby

uniknąć przegrzania się urządzenia. Nie
umieszczać urządzenia na powierzchniach
(dywany, koce etc.) lub w pobliżu materiałów
(zasłony), które mogłyby zasłonić otwory
wentylacyjne.

• W przypadku dostania się do wnętrza urządzenia

jakiegokolwiek płynu lub przedmiotu obcego
należy odłączyć urządzenie od sieci i przed
dalszym użytkowaniem powierzyć je
wyspecjalizowanemu personelowi technicznemu
celem sprawdzenia jego stanu.

• W przypadku zanieczyszczenia obudowy

wyczyścić ją miękką ściereczką lekko zwilżoną
łagodnym roztworem detergentu. Nie używać
twardych myjek czy chemicznych roztworów,
jaco że mogą one uszkodzić obudowę.

• Urządzenie to jest podłączone od źródła prądu

elektrycznego (sieci) tak długo, jak podłączone
jest ono do gniazdka elektrycznego, nawet jeżeli
samo urządzenie zostało wyłączone.

Ewentualne zapytania prosimy kierować do
najbliższego dealera firmy Sony.

Dane techniczne

Wyświetlacz czasu

Wielka Brytania oraz

12 h

Ameryka Północna

Pozostałe kraje

24 h

Zakres częstotliwości

Model na Amerykę Północną

Pasmo

ICF-C233

Odstęp strojenia

FM

87,5-108,0 MHz

0,1 MHz

AM

530-1710 kHz

10 kHz

Model na pozostałe kraje

Pasmo ICF-C233

ICF-C233L

Odstęp strojenia

FM

87,5-108,0 MHz 87,5-108,0 MHz 0,05 MHz*

AM(MW) 531-1602 kHz

531-1602 kHz

9 kHz

LW

153-279 kHz

9 kHz

* Wyświetlenie częstotliwości zmienia się w

odstępach co 0,1 MHz.
(Przykład: Częstotliwość 88,05 MHz
wyświetlana jest jako “88.0 MHz”.)

Głośnik

Ok. 6,6 cm śr.

Moc wyjściowa

120 mW (przy 10% zniekształceniach
harmonicznych)

Zasilanie

Model na Amerykę Północną: Prąd zmienny
120 V, 60 Hz
Pozostałe modele: Prąd zmienny 220 - 230 V,
50 Hz

Wymiary

Ok. 196 

× 56 × 149,5 mm (szer. × wys. × głęb.)

wraz z wystającymi elementami i przyciskami

Masa

ICF-C233: Ok. 530 g
ICF-C233L: Ok. 600 g

Wygląd zewnętrzny oraz dane techniczne mogą
ulec zmianie bez uprzedzenia.

Display
Wyświetlacz

FM wire antenna
Antena przewodowa FM

AC power cord
Przewód sieciowy

No alarm
indication

and

Current time

on

90 (min)

15

30

60

Brak wyświetlenia
budzika

oraz

Czas bieżący

Włączony

90 (min)

15

30

60