Haier HSU-09HV03/R2(SDB) User's Manual

Haier Air Conditioners User's Manual - HSU-09HV03/R2(SDB).
Download
Page  of 27
4.7, 2311 votes
background image

No.

SPLIT TYPE ROOM AIR CONDITIONER

OPERATION MANUAL

Please read this operation manual before using the air conditioner

HSU-07HV03/R2(DB)

HSU-09HV03/R2(DB)

HSU-12HV03/R2(DB)

HSU-09HV03/R2(SDB)

HSU-12HV03/R2(SDB)

HSU-18HV03/R2(DB)

Related Manuals for Haier HSU-09HV03/R2(SDB)

0.512430s